Πανεπιστήμιο Frederick


Το Πανεπιστήμιο Frederick ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Nόμο του 2005. Από το 2011 το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με τελική άδεια λειτουργίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα προγράμματα που προσφέρει έχουν τύχει αυστηρής και ενδελεχούς αξιολόγησης από εξωτερικές επιτροπές ακαδημαϊκών και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.), ενώ από το Νοέμβριο του 2015 όλα τα νέα προγράμματα του Πανεπιστημίου αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.E).

Η δημιουργία του Πανεπιστημίου ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας και επιτυχημένης παρουσίας πέραν των 50 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου είναι η αγγλική και η ελληνική.

Βασικό γνώρισμα του Πανεπιστημίου μας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία διέπει όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Στο Πανεπιστήμιο Frederick ο φοιτητής είναι το κέντρο όλων των λειτουργιών μας! Γι’ αυτό αναπτύσσουμε προγράμματα σπουδών που αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες ανάγκες, επικεντρωνόμαστε σε ερευνητικούς τομείς που αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα και αναπτύσσουμε διοικητικές υπηρεσίες που στηρίζουν και προάγουν τη γνώση και τη μάθηση.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν πέντε Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
To Πανεπιστήμιο Frederick αναγνωρίζεται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Frederick, πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς αυτούς που απονέμονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ