Δημιουργία & παραγωγή υλικού


Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Το δημιουργικό τμήμα προτείνει, ανάλογα με τη μορφή του συνεδρίου, τη μορφή και τις ποσότητες του απαραίτητου ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Επιμέλεια και παραγωγή πρακτικών

Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των ομιλιών και παρουσιάσεων και αναπαραγωγής τους είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο τρόπο.