Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχθηκε τους/τις πρώτους/ες φοιτητές/τριες του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα) και στη Στερεά Ελλάδα στην πόλη της Λαµίας µε 8 Σχολές, 35 Ακαδημαϊκά Τµήµατα, 92 προγράµµατα  Μεταπτυχιακών Σπουδών, 12 Ινστιτούτα, 199 Εργαστήρια, 32 Κλινικές και 56 Μονάδες.

Σήµερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φοιτούν περίπου 44.457 προπτυχιακοί φοιτητές και περίπου 5.870 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ διαθέτει πλέον µια κρίσιµη µάζα επιστημονικού δυναµικού υψηλής ποιότητας µε έντονη διεθνή παρουσία, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται τόσο στο δημοσιευμένο έργο του, όσο και στο ύψος και τον αριθµό των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία υλοποιεί. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στελεχώνουν 698 µέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, 33 µέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 97 µέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού και 427 µέλη διοικητικού προσωπικού.

Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ανήκει στο 5% των κορυφαίων πανεπιστηµίων παγκοσµίως για 3η συνεχόµενη χρονιά. Με τη νέα του δοµή το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, παρέχει εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείµενα σπουδών που καλύπτουν ανάγκες της περιφέρειας και της χώρας και επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα µαθησιακό περιβάλλον που προάγει την κριτική σκέψη, την καινοτοµία, την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης και την καλλιέργεια της πίστης στα δηµοκρατικά ιδεώδη.

Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστηµονική έρευνα υψη- λής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστηµονική διάκριση του ερευνητικού δυναµικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατοµικές και συνεργατικές επιδόσεις και τέλος καλλιεργεί ευνοϊκό κλίµα για καινοτοµίες.

Σχολές:

Πολυτεχνική Σχολή

 • Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
 • Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 • Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
 • Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών

 • Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 • Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής 
 • Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Eκπαίδευσης 
 • Τµήµα Γλωσσικών και ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών 
 • Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
 • Τµήµα Πολιτισµού και ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών

Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής Αθλητισµού και ∆ιαιτολογίας

 • Τµήµα ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφολογίας 
 • Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Σχολή Επιστηµών Υγείας

 • Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας 
 • Τµήµα ∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας 
 • Τµήµα Ιατρικής 
 • Τµήµα Κτηνιατρικής Τµήµα Νοσηλευτικής 
 • Τµήµα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Επιστηµών

 • Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 • Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 
 • Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών

Σχολή Τεχνολογίας

 • Τµήµα ∆ασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού 
 • Τµήµα Περιβάλλοντος 
 • Τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας 
 • Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών

 • Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
 • Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
 • Τµήµα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 
 • Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής 
 • Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής

Σχολή Θετικών Επιστηµών 

 • Τµήµα Μαθηµατικών 
 • Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
 • Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική 
 • Τµήµα Φυσικής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421074000 Website: www.uth.gr Facebook: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Twitter: @Pan_Thessalias