Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης


Το 2019 το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης συμπληρώνει 30 χρόνια ακαδημαϊκής λειτουργίας και προσφοράς στη γνώση και την έρευνα. Όντας το πρώτο Τμήμα χωρικού σχεδιασμού που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, το ΤΜΧΠΠΑ είναι πάντα πρωτοπόρο στη διερεύνηση των θεμάτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η στελέχωσή του με τους σημαντικότερους επιστήμονες στη χώρα του επιτρέπει να κατευθύνει μέσα από τις δραστηριότητές του τον επιστημονικό διάλογο στα σχετικά ζητήματα.

Μέσα από την πορεία των 30 χρόνων της λειτουργίας του, το ΤΜΧΠΠΑ έχει εδραιώσει τη θέση του ως ένα ακαδημαϊκό τμήμα υψηλού επιπέδου και ευρωπαϊκού προσανατολισμού προσφέροντας σήμερα ένα προπτυχιακό και πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τρία εξ αυτών σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όλα τα παραπάνω προγράμματα αναπτύσσονται σε σύγχρονα αντικείμενα που άπτονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό (Advanced Planning Studies) είναι το πρόγραμμα που κατ’ εξοχήν προσεγγίζει τα ζητήματα σχεδιασμού σε ένα επίπεδο υψηλότερο των προπτυχιακών σπουδών εμβαθύνοντας στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του χώρου και της ανάπτυξης με γνώμονα τις σημερινές αντιλήψεις και προκλήσεις. Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει σε επιστήμονες συναφών επιστημονικών περιοχών τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις στα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού τόσο σε σχέση με την αναλυτική τους όσο και σε σχέση με την συνθετική τους διάσταση και τον παρεμβατικό τους χαρακτήρα.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού (ΣΑΤΠ) προσφέρεται από το ΤΜΧΠΠΑ και το Τμήμα Οικονομικών και είναι το πρώτο πρόγραμμα εξειδίκευσης που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα συνδέοντας τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Αφορά ένα αντικείμενο που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας και απευθύνεται τόσο σε πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τουριστικό και/η πολιτιστικό τομέα, όσο και σε επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και τον εμπλουτισμό του θεωρητικού τους υποβάθρου.

To Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Το ΔΠΜΣ εξετάζει τη φύση, τις αιτίες και τις επιπτώσεις των κυριότερων μορφών περιβαλλοντικών αλλαγών, τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές αλληλεπιδρούν σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και πως επηρεάζουν τα οικολογικά συστήματα, αλλά και τις κοινωνίες, καθώς επίσης, εξετάζει τις βιώσιμες λύσεις απέναντι σ’αυτές τις αλλαγές, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της πρόληψης, του μετριασμού, της προσαρμογής, της ελαχιστοποίησης παραγωγής αποβλήτων, του σχεδιασμού νέων βιώσιμων/ πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών και της μετάβασης από το μοντέλο της γραμμικής, στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Επιστημών του Περιβάλλοντος, των Γεωπονικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Γεωγραφίας, Δασολογίας, των Θετικών Επιστημών, των Νομικών Επιστημών.

Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων», παρέχει υψηλή εξειδίκευση και η διεπιστημονικότητα του ανακλάται στο συνδυασμό των συγκεκριμένων τριών γνωστικών αντικειμένων: Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων. Καινοτομία του ΠΜΣ είναι ακριβώς η συσχέτιση της χωρικής διάστασης και του σχεδιασμού πόλεων (αστικές αναπλάσεις) με οικονομικές διαστάσεις και το σχεδιασμό της ανάπτυξης των πόλεων (αστική ανάπτυξη, αγορά ακινήτων). Σκοπός και καινοτομία του ΠΜΣ είναι η συσχέτιση των ζητημάτων αστικής ανάπλασης και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων με την αξιοποίηση και αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων-ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, και τις δυσμενείς χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις ελληνικές πόλεις τα τελευταία χρόνια, όπως τα φαινόμενα «χωρικής συρρίκνωσης» με την εμφάνιση (α) αλυσίδων κενών καταστημάτων και γραφείων σε κεντρικούς δρόμους με προγενέστερη υψηλή εμπορική αξία, (β) το μεγάλο απόθεμα αδιάθετων ακινήτων προς πώληση ή ενοικίαση και (γ) τη δραματική πτώση της αξίας των ακινήτων. Στο ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τα μαθήματα διεξάγονται στη Λάρισα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ