Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος


Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση και στην έρευνα για τη στελέχωση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα όσον αφορά στην επιστήμη της Iχθυολογίας, με την ευρεία έννοια του όρου.

Κυρίαρχος στόχος του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Η έντονη αλιευτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των θαλασσών και την υποβάθμισή τους, έχουν οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, τη διεθνή κοινότητα να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης και διατήρησης των υδάτινων πόρων. Η σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό διεθνώς, γεγονός που καταδεικνύει την κρισιμότητα του προβλήματος και την ανάγκη εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα αυτόν.

Παράλληλα, η σταθεροποίηση της αλιευτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα, οδήγησαν στην αύξηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την υδρόβια εκτροφή. Η υδρόβια εκτροφή είναι κατά γενική ομολογία ένα ευρύ αντικείμενο στον επιχειρηματικό τομέα, επειδή η ανάγκη για εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας αυξάνονται συνεχώς. Η λειτουργία του τΓΙΥΠ έρχεται να αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα σχετικά με την παροχή σύγχρονων γνώσεων σε θέματα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων και των υδάτινων πόρων γενικότερα. Ειδικά στον ελληνικό χώρο, η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχει προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης τόσο στον επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο από την πλευρά της εφαρμογής στην αγορά εργασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε το πενταετές (integrated master) πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών (σύμφωνα με την ΕΘΑΑΕ) του τΓΙΥΠ, το οποίο στοχεύει στην παροχή, στους αποφοίτους του, τόσο της απαιτούμενης εξειδίκευσης όσο και της δυνατότητας συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι σπουδές στο τΓΙΥΠ διαρθρώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και να προσαρμόζονται συνεχώς στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία.