Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ” Εφαρμοσμένη Οικονομική” Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

2. Διοίκηση και Δημοσίων Οργανισμών

3. Αμυνα

και απευθύνεται σε όσους/όσες επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τμήματος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε όλα τα 8 μαθήματα της κατεύθυνσης και την διπλωματική εργασία ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων για την λήψη του διπλώματος και να λάβουν 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις, που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτησεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων στην οικονομική θεωρία και πολιτική, στην εμπεριστατωμένη γνώση των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών που είναι απαραίτητες στην λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων στους τομείς της οικονομικής πολιτικής , της τραπεζικής και χρηματοοικονομικης και της διοίκησης επιχειρησεων και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, όπως επίσης και στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή 16.30-21.00 και Σάββατο 10.00-14.30.
Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεωςμέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Τα τέλη φοίτησης  καταβάλλονται σε 3 δόσεις (πλήρη φοίτηση) ή σε 6 δόσεις (μερική φοίτηση) και χορηγούνται υποτροφίες στους πρωτεύσαντες κάθε κατεύθυνσης.