ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ»


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση σε μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής και την εφαρμογή τους σε πεδία όπως τον καρκίνο, τα λοιμώδη νοσήματα, τα γενετικά νοσήματα, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων, στη γονιδιωματική και στη βιοπληροφορική.

Έμφαση δίνεται στην:

  • απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας των φοιτητών με την απασχόλησή τους στα εργαστήρια του Τμήματος, σε διάφορες θεματικές ενότητες
  • στην απόκτηση επικοινωνιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων
  • στη διαχείριση της καινοτομίας και μεταφορά τεχνογνωσίας στην αγορά

Δίνονται υποτροφίες για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής. Επιπλέον, η πραγματοποίηση εργαστηριακής πτυχιακής διατριβής συμβάλλει στην απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, επιστημονικής σκέψης και εκπαίδευσης των φοιτητών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην επιστημονική έρευνα μέσω της πραγματοποίησης διδακτορικής διατριβής ή να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στον ιδιωτικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ